International Online Exhibition and Market of Persian Handicrafts

THE GREATEST TRADING GROUP OF IRANIAN HANDICRAFTS

0Like
0 users have voted.
Share Share
فعالیت هنری زنان مسلمان - موسیقی بانوان مسلمان در ایران
فعالیت هنری زنان مسلمان - موسیقی بانوان مسلمان در ایران

حجاب مفهومی برآمده از قرآن کریم و فقه اسلامی و ساخت یافته در فرهنگ اسلامی که ناظر به پوشش شرعی در مقابل نامحرم، بویژه برای زنان است. حجاب گاه برگرفته از احکام شرع و گاه مربوط به قراردادهای اجتماعی و شرایط موقعیتی فرد است. از دیدگاه فقها حجاب یکی از احکام اسلامی است.  رابطه حجاب با مفهوم زن در جوامع مدرن، مسئله حقوق زن و جایگاه اجتماعی زنان و اخیراً مسئله جهانی شدن از مواردی است که مسئله حجاب را به عنوان یکی از مسائل مهم در عرصه دین و جامعه مطرح ساخته است. زن در فرهنگ ایران از دیرباز تاکنون همواره از جایگاه برازنده ای برخوردار بوده است.
در دوران معاصر حضور زن در هنر از هر دو منظر تولیدکنندگان محصول هنری و حضور در مضامین آثار، توسعه ی چشم گیری داشته است. دگرگونی های اجتماعی قرن اخیر باعث ورود زنان به عرصه های اجتماعی از جمله جامعه ی هنری شده است و خیل عظیمی از زنان و دختران در طی دهه های اخیر به آموزش هنر در رشته های مختلف هنری و اشتغال و فعالیت در این زمینه ها روی آورده اند. از سوی دیگر به لحاظ مضمونی نیز حضور زن در اثر هنری موضوع های اجتماعی عمیق و پراهمیت جدیدی را تجربه می کند. بدین معنا که موضوع های جدیدی از بازنمایی نقش زن در جامعه را در محصول های هنری می توان مشاهده کرد. از این حیث می توان هنر دوران معاصر را از همه ی دوره های پیشین متمایز تلقی کرد و آن را حائز ویژگی ها و شرایط مختص و منحصر به خود دانست. جامعه ی فرهنگ پرور و رشدیافته ی ایران از نظر هنر امروزه شاهد حضور مؤثر و قابل توجه زنان در عرصه ی سینما، ادبیات، هنرهای تجسمی، موسیقی، معماری و زیرمجموعه های آن است و از این حیث می توان جامعه ی هنری ایران امروز را جامعه ای توسعه یافته و مستعد تلقی کرد.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

تصاویر مرتبط

فعالیت هنری زنان مسلمان - هنر خوشنویسی بانوان مسلمان در ایران - 201
فعالیت هنری زنان مسلمان - هنر خوشنویسی بانوان مسلمان در ایران - 201
فعالیت هنری زنان مسلمان -  هنر طراحی بانوان مسلمان در ایران
فعالیت هنری زنان مسلمان - هنر طراحی بانوان مسلمان در ایران
فعالیت هنری زنان مسلمان - هنرطراحی زنان مسلمان در ایران
فعالیت هنری زنان مسلمان - هنرطراحی زنان مسلمان در ایران
فعالیت هنری زنان مسلمان - منجق دوزی هنر ایرانی - زن در اسلام
فعالیت هنری زنان مسلمان - منجق دوزی هنر ایرانی - زن در اسلام
فعالیت هنری زنان مسلمان - خطاطی اسلامی - ایران
فعالیت هنری زنان مسلمان - خطاطی اسلامی - ایران
فعالیت هنری زنان مسلمان - هنرسفالگری بانوی مسلمان در ایران - 342
فعالیت هنری زنان مسلمان - هنرسفالگری بانوی مسلمان در ایران - 342
فعالیت هنری زنان مسلمان - هنر نقاشی بانوی مسلمان در ایران - 38
فعالیت هنری زنان مسلمان - هنر نقاشی بانوی مسلمان در ایران - 38
فعالیت هنری زنان مسلمان - موسیقی بانوان مسلمان در ایران
فعالیت هنری زنان مسلمان - موسیقی بانوان مسلمان در ایران
فعالیت هنری زنان مسلمان - موسیقی بانوان مسلمان در ایران
فعالیت هنری زنان مسلمان - موسیقی بانوان مسلمان در ایران
فعالیت هنری زنان مسلمان - صنایع دستی زنان مسلمان در ایران
فعالیت هنری زنان مسلمان - صنایع دستی زنان مسلمان در ایران

Share Pin

Share Share

Report Pin

Report This Pin as Inappropriate

Please select the category that most closely reflects your concern about the Pin, so that we can review it and determine if it violates our Community Guidelines or isn't appropriate for all viewers. Abusing this feature is also a violation of the Community Guidelines, so don't do it.